Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes van en op alle overeenkomsten met Adcore, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen van een offerte of een overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van AdCore.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, bestellingen en orderbevestigingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van AdCore zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar AdCore. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden met dezelfde opdracht). De uitvoering van de opdracht start vanaf de datum, vermeld in de ondertekende overeenkomst.

2.2 Alle wijzigingen in scope tijdens en/of na de opdracht worden in regie uitgevoerd aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van bestelling

3.1 De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang AdCore de opdracht nog niet heeft aangevat. Annuleren kan enkel door middel van een aangetekende brief. AdCore zal zich in het geval van annulering inspannen om de verdere kosten tot een minimum te beperken, maar maakt zonder meer aanspraak op de vergoeding van alle reeds gemaakte onkosten en engagementen.

Artikel 4. Levering diensten en uitvoeringstermijnen

4.1 Uitvoeringstermijnen zijn louter indicatie en binden AdCore niet. Vertraging in de oplevering van de opdracht geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Wanneer partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3 De overeenkomst neemt zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van één van de partijen.

Artikel 5. Risico

5.1 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij AdCore bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Prijzen

6.1 De voorgestelde prijzen zijn exclusief BTW. Elke opdracht wordt berekend in functie van de uitvoeringstijd, de moeilijkheidsgraad en het dringend karakter ervan en maakt het voorwerp uit van een vooraf opgestelde schriftelijke offerte.

6.2 Voor de prestaties, die buiten de scope vallen van de overeenkomst, zal een afzonderlijke offerte en een afzonderlijke overeenkomst opgesteld worden. Deze zullen samen of afzonderlijk gefactureerd worden, na overleg tussen de partijen.

6.3 Alle door derden aan AdCore gefactureerde prestaties, in het kader van de uitvoering van de opdracht voor de klant, zijn onderhavig aan een standaard toeslag van 10% bovenop het bedrag dat op de factuur van de leverancier wordt vermeld.

Artikel 7. Facturatievoorwaarden

AdCore hanteert verschillende opties voor de facturatie:

7.1 In het geval de klant met AdCore een vaste prijs is overeengekomen voor de opdracht, zal AdCore maandelijks een gedeelte van het totale budget factureren, prenumerando en pro rata de looptijd van de opdracht.

7.2 Als AdCore de klant diensten levert in regie, factureert AdCore maandelijks de geleverde prestaties, gereden kilometers en alle met instemming van de klant gemaakte kosten in het kader van de opdracht

7.3 Als het Project vraagt om een financieel engagement van AdCore naar derden toe, behoudt AdCore zich het recht voor om dit bedrag meteen door te factureren aan de klant bij het plaatsen van de bestelling en apart van de maandelijkse facturatie. Dit ongeacht of het een project volgens vaste prijs of in regie betreft en rekening houdend met de standaard toeslag vermeld in Artikel 6.

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten en betalingsvoorwaarden

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van AdCore contant betaalbaar op 30 dagen. Betwistingen dienen binnen de 15 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan AdCore kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

8.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van AdCore. Iedere persoon of vennootschap die een bestelling doorgeeft met het verzoek te factureren aan een derde, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Eventuele toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

8.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door AdCore, is de klant aan AdCore een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde interest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Bovendien behoudt AdCore zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

8.4 Opdrachten die opgeschort worden door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

8.5 AdCore is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 9. Doelstellingen en aansprakelijkheid

9.1. AdCore verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van AdCore zijn inspanningsverbintenissen. AdCore is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

9.2. AdCore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (grove fout inbegrepen) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. AdCore zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van AdCore of een aangestelde.

9.3. De aansprakelijkheid van AdCore met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van AdCore. De totale aansprakelijkheid van AdCore, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan AdCore werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

9.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt AdCore geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle informatie en producten gecreëerd door AdCore en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, eigendom zijn en blijven van AdCore, ook na de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Situaties van overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover AdCore geen controle heeft, bevrijden AdCore, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 12. Nietigheid

12.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen AdCore en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van AdCore. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Oost-Vlaanderen/Gent/Oudenaarde.